Wytyczne dla nauczycieli

Wytyczne dla nauczycieli od 1 września 2020 r.

 • Wychowawcy klas w dniu rozpoczęcia roku szkolnego powinni:

- poinformować uczniów o zasadach bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w szkole w związku ze stanem epidemii;

-zachęcić uczniów do noszenia maseczek, zakrywania ust i nosa w czasie pobytu w szkole, w szczególności na korytarzach szkolnych, na boisku, na terenie wokół szkoły, w toaletach i przed wejściem do sal lekcyjnych;

- zebrać informacje na temat stanu zdrowia uczniów (objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych) i domowników (kwarantanna lub w izolacja);

- poinformować uczniów, że nie mogą przychodzić do szkoły w sytuacji wystąpienia niepokojących objawów chorobowych i powinni wówczas skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a ich rodzice/opiekunowie prawni powinni niezwłocznie poinformować o tym fakcie szkołę (wychowawcę, dyrektora);

- zebrać aktualne numery telefonów do rodziców/opiekunów prawnych wszystkich uczniów i ustalić sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji w wypadku zagrożenia;

- poinformować młodzież poszczególnych klas, którymi drzwiami, będą wchodzić do szkoły o godzinie 8.00 i wychodzić o godzinie 15.00 (na pozostałych przerwach będą otwarte tylko główne drzwi szkoły.

( klasy  III i IV wychodzą/wchodzą głównymi drzwiami;

klasy II wychodzą/wchodzą drzwiami znajdującymi się naprzeciw sali nr 8  - drzwi nr 3;

klasy I oraz nauczyciele wychodzą/wchodzą drzwiami „szczytowymi” od strony sekretariatu)

 • Nauczyciele pełniący dyżury w czasie przerw powinni:

- przy wejściu do budynku szkoły egzekwować obowiązek dezynfekowania rąk i obowiązek mycia rąk niezwłocznie po przybyciu do szkoły;

- kontrolować liczbę osób z zewnątrz i ograniczyć ją do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych);

- zachęcać uczniów do pobytu na świeżym powietrzu na terenie wokół szkoły w czasie przerw;

- zwracać uwagę na zachowanie bezpiecznego dystansu między uczniami zarówno na korytarzach szkolnych, jak i na terenie wokół budynku szkoły;

 • Nauczyciele w czasie prowadzenia zajęć lekcyjnych w klasach powinni:

- przy wejściu do sali oraz po zakończonych zajęciach dopilnować przeprowadzenia dezynfekcji rąk przez młodzież;

- zwracać uwagę na zasłanianie twarzy przez młodzież podczas zabierania głosu  (wypowiedzi ustne, itp.)

- rozmieścić uczniów w sali lekcyjnej w taki sposób, by można było łatwo określić z kim mieli największy kontakt;

- organizować pracę uczniów w taki sposób, aby możliwe było zachowanie dystansu między nimi;

- wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

- zwrócić uwagę, czy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą;

- dopilnować, aby w trakcie zajęć telefony komórkowe młodzieży znajdowały się, wyłączone, w plecaku;

- usunąć lub uniemożliwić dostęp do przedmiotów i sprzętów znajdujących się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować;

 • Nauczyciele wychowania fizycznego powinni:

- dążyć do realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub sportowych na świeżym powietrzu (na zajęciach są obecni wszyscy uczniowie, a w ćwiczeniach uczestniczą osoby bez przeciwskazań lekarskich);

- dopilnować, aby młodzież nie gromadziła się na przerwach w jednym miejscu przed szatniami w-f;

- zapewnić  młodzieży  możliwość przechowywania toreb/plecaków podczas zajęć w  szatniach w-f;

- czyścić lub dezynfekować przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas lekcji po każdych zajęciach;

- podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu,  ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe;

- wietrzyć salę gimnastyczną i siłownię co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;

 • Nauczyciele zajęć praktycznych powinni

- dopilnować młodzieży, aby na zajęciach przebrana była w ubrania robocze.

- poinformować uczniów o braku możliwości korzystania z szafek szkolnych. Młodzież po każdych zajęciach zabiera odzież roboczą do domu.

- podczas korzystania z narzędzi, maszyn, urządzeń przez młodzież dopilnować wykonania dezynfekcji.

 • Wszyscy nauczyciele powinni do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt z uczniami, rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, innymi nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi; zasłaniać usta i nos w wypadku bezpośredniego kontaktu;
 • Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala nr 13), zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić dyrektora, pedagoga, wychowawcę, którzy telefonicznie zawiadomią rodziców/opiekunów prawnych
  o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu);

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły:

 • należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (sala nr 13), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych;
 • pracownik, u którego wystąpią niepokojące objawy choroby zakaźnej powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem;
 • w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną;
 • rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie (zakażona) i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym;
 • obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 • zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

Dopuszcza się modyfikację procedur w celu ich dostosowania do aktualnej sytuacji epidemicznej.