Zespół Szkół Rolniczych
im. Władysława Grabskiego

Fundusze Europejskie

W Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu od dnia 1.05.2022 r. gmina – miasto Grudziądz realizuje nowy projekt pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego w szkołach miasta Grudziądz” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPKP.10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie RPKP.10.02.03 Kształcenie zawodowe.

 W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

  • realizacja staży uczniowskich u lokalnych pracodawców,
  • przeszkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie doskonalenia umiejętności
    i kompetencji zawodowych,
  • podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów,
  • realizacja dodatkowych zajęć służących kształtowaniu kompetencji kluczowych
    na rynku pracy,
  • wyposażenie i doposażenie pracowni i warsztatów zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne.

Wartość projektu: 1 687 185,60 zł
Dofinansowanie z UE: 1 518 298,32 zł

Czas realizacji projektu: 1.05.2022 r. – 31.08.2023 r.

Więcej informacji dotyczących projektu znajduje się na stronie:

http://projekt-rozwoj-szkolnictwa.zst-grudziadz.pl/

Pliki do pobrania