Nabór 2023

Odsłony: 227279

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH

W ZESPOLE SZKÓŁ ROLNICZYCH IM. WŁADYSŁAWA GRABSKIEGO

 W GRUDZIĄDZU NA ROK SZKOLNY 2023/2024

I.       PODSTAWA PRAWNA

Rekrutacja uczniów do Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Grudziądzu odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).
 4. Zarządzenie Nr 5/2022 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2022/2023 na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim.
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

II.     OFERTA EDUKACYJNA   SZKOŁA: PIĘCIOLETNIE TECHNIKUM

Szkoła planuje przyjąć uczniów do pięciu klas pierwszych,

w każdej maksymalnie po 34 uczniów.

 1. TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu - (OGR.03.)
 • Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu – (OGR.04.).
 1. TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

 

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie - (ROL.02.)
 • Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie – (ROL.08.)
 1. TECHNIK REKLAMY:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wykonanie przekazu reklamowego - (PGF.07.)
 • Zarządzanie kampanią reklamową– (PGF.08.).
 1. TECHNIK ROLNIK:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie produkcji rolniczej – (ROL.04.)
 • Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – (RL.10)
 1. TECHNIK WETERYNARII:

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt - (ROL. 11.)
 • Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych – (ROL.12.).
 1. TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA

- przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: fizyka

- języki: angielski, niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

 • Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04)
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna materiałów drewnopochodnych - (DRM.08)

         

SZKOŁA: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

MECHANIK - OPERATOR MASZYN DO PRODUKCJI DRZEWNEJ

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Montaż i obsługa maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego -(DRM.02)

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

OGRODNIK

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych - (OGR.02)

 1. BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

STOLARZ

- języki: angielski /niemiecki

Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

Wytwarzanie wyrobów stolarskich i materiałów drewnopochodnych - (DRM.04.)

 

III.    TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zadanie

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Składanie wniosków o przyjęcie do klas pierwszych.

od 16 maja 2023 (poniedziałek) do 21 czerwca 2023 (wtorek) do godziny 15.00

od 25 lipca  2023 (poniedziałek) od godziny 12.00 do 1 sierpnia 2023 (poniedziałek) do godziny 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klas pierwszych o świadectwo ukończenie szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 24 czerwca 2023 (piątek) do 12 lipca 2023 (wtorek) do godz 15.00

 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i

oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w

uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,

zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku

przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 22 lipca 2023 r (piątek) do godz. 15.00

do 11 sierpnia 2023 r (czwartek) do godz. 15.00

Weryfikacja wniosków i oświadczeń kandydata.

do 12 lipca 2023 r. (wtorek)

do 1 sierpnia 2023 r (poniedziałek)

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r. (wtorek) godz. 12.00

9 sierpnia 2023 r. (wtorek) godz.12.00

Wydawanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie.

od 16 maja 2023 r (poniedziałek) do 20 lipca 2022 r. (środa)

od 25 lipca 2023 r. (poniedziałek) do 9 sierpnia 2022 r (wtorek)

Podanie do publicznej informacji listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

25 lipca 2023 r (poniedziałek) godz. 12.00

12 sierpnia 2023 r (piątek) godz. 12.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

25 lipca 2023 r (poniedziałek)

12 sierpnia 2023 r (piątek

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 28 lipca 2023 r (czwartek)

do 16 sierpnia 2023 r (czwartek)

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

** W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 12 lipca 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 01 sierpnia 2022 r. do godz. 15.00 w postępowaniu uzupełniającym, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację składa się w postaci papierowej lub elektronicznej. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 16 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 poz. 1394  zmieniające rozporządzenie  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. 2020 poz. 1394 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

 1. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

IV.   PROCES REKRUTACYJNY

Zawód

Punktowane przedmioty

Technik architektury krajobrazu

język polski,

matematyka

plastyka,

technika,

 

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

Technik  reklamy

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik rolnik

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Technik weterynarii

język polski,

matematyka,

biologia,

technika,

Technik technologii drewna

 

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Ogrodnik

język polski,

matematyka

informatyka,

technika,

Branżowa szkoła I stopnia

Stolarz

język polski,

matematyka,

informatyka,

technika,

Przebieg procesu rekrutacyjnego określa ustawa – Prawo oświatowe – z dnia 14 grudnia 2016 r, r rozdział 6.

 

Informacja o przeliczaniu na punkty poszczególnych kryteriów – wyników egzaminu ósmoklasisty, ocen z zajęć edukacyjnych, konkursów organizowanych przez kuratora oświaty oraz innych konkursów tematycznych o zasięgu ponad wojewódzkim i wysokich miejscach w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty i inne podmioty na terenie szkoły jest umieszczona w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737), sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.

 

O PRZYJĘCIU KANDYDATÓW DO KLASY PIERWSZEJ DECYDUJE SUMA PUNKTÓW

 

·        liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w ośmioklasowej szkole podstawowej, zgodnie z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu,

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:

wynik przedstawiony w procentach z:

§  języka polskiego mnoży się przez 0,35

§  matematyki mnoży się przez 0,35

§  języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3

§  liczba punktów za oceny z języka polskiego i z matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły zależnie od typu szkoły i zawodu (patrz: tabela poniżej).

 

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

§  celujący –18 punktów

§  bardzo dobry –17 punktów

§  dobry –14 punktów

§  dostateczny –8 punktów

§  dopuszczający –2 punkty

 

 

·               liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

Ø   ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem- 7 punktów,

§    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

Ø   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 10 punktów

Ø   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

Ø   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

§    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

Ø   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

Ø   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 4 punkty

Ø   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 3 punkty

§    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

Ø   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów

Ø   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 7 punktów

Ø   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 5 punktów

Ø   tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - 7 punktów

Ø   tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Ø   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

§    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:

Ø   dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 10 punktów

Ø   dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej -przyznaje się 7 punktów

Ø   dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 5 punktów

Ø   tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 7 punktów

Ø   tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Ø   tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - 2 punkty

§    uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

Ø   międzynarodowym - 4 punkty,

Ø   krajowym - 3 punkty

Ø   wojewódzkim - 2 punkty

Ø   powiatowym - 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

§    za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 punkty.

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ SZKOŁĘ

 1. wniosek o przyjęcie do szkoły ( wydruk z naboru elektronicznego),
 2. zaświadczenie z wymaganych badań lekarskich,
 3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
 4. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 5. dokumenty potwierdzające osiągnięcia edukacyjne, sportowe, artystyczne oraz pracę w wolontariacie,
 6. 2 zdjęcia,
 7. dodatkowe dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów zgodnych z ustawą dotyczące wielodzietności, niepełnosprawności, samotnego wychowywania, objęcia pieczą zastępczą (w przypadku większej liczby kandydatów),
 8. PKK - profil kandydata na kierowcę ( dotyczy klas, gdzie podstawa programowa zakłada naukę jazdy ciągnikiem / samochodem).

UWAGA:

Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu; mogą być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

V.     OGÓLNE UWAGI DOTYCZĄCE REKRUTACJI

 1. W roku szkolnym 2023/2024 rekrutację przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Dyrektora ZSR w Grudziądzu.
 2. Rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru.
 3. Warunki i tryb rekrutacji ogłasza się na stronie internetowej szkoły: www.zsrgrudziadz.pl

VI.    PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 1. W terminie od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 16  sierpnia  2023 r. rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do Zespołu Szkół Rolniczych. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem.
 2. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 3. Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Rozstrzygnięcie dyrektora może być zaskarżone do odpowiedniego sądu administracyjnego.

Grudziądz, 25.02.2022r.